Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I./ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szilágyi Ákos Bence egyéni vállalkozó (4254 Nyíradony, Hajnal u. 1.) (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett https://csoszicase.hu/ elérési című weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető és megvásárolható, valamint megrendelhető valamennyi árucikkre (a továbbiakban: Termék), illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás), és az azokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) (a továbbiakban együtt: Felek) jogaira és kötelezettségeire vonatkozó előírásokat tartalmazza.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik, ugyanakkor az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Szolgáltató és a Vásárló között a Weboldalon keresztül, elektronikusan jön létre.

A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával, különösen a Weboldalon leadott bármely Termék vagy Szolgáltatás megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF-et, a Felek jogviszonyára az abban foglaltak irányadók. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy az ÁSZF-et a Vásárló részére elérhetővé tegye, az ÁSZF tartalmának megismerése és értelmezése pedig a Vásárló felelőssége.

Vásárló alatt érteni kell valamennyi természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, függetlenül attól, hogy fogyasztónak minősül-e. A jelen ÁSZF-ben előírt és/vagy jogszabályban meghatározott, a fogyasztókra vonatkozó külön előírás, vagy szabályozás, különös tekintettel a fogyasztóvédelmi előírásokra csak olyan Vásárlóra vonatkozik, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Nem minősül azonban fogyasztónak az a természetes személy, aki a rendelési előzményekből, vagy annak volumenéből feltételezhetően a szokásos kereskedelmi mennyiséget meghaladó rendszerességgel vagy mennyiségben ad le megrendelést egy vagy több meghatározott Termék vagy Szolgáltatás tekintetében. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ilyen esetben a rendelés kiszolgálását megtagadja, vagy egyedileg megtárgyalt szerződés megkötésétől tegye függővé.

II./ ELÉRHETŐSÉGI ÉS EGYÉB ADATOK

A Szolgáltató adatai:

Elnevezés: Szilágyi Ákos Bence egyéni vállalkozó
Székhely: 4254 Nyíradony, Hajnal utca 1.
Adószám: 56247048-1-29
Statisztikai számjel: 52647048-4791-231-09
Nyilvántartási szám: 54882629
Bankszámla: 11738242-21420788
E-mail: szilagyiakosb@gmmail.com
Telefonszám: +36704308393

A tárhelyszolgáltató adatai:

Elnevezés: C-Host Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Elektronikus elérhetősége: info@nethely.hu
Weboldala: https://www.nethely.hu/

A Szolgáltató működésének helye a Szolgáltató székhelye, amely egyben a panaszügyintézés helye is.

A Szolgáltató és a Vásárló között a Weboldalon leadott megrendelés alapján a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint távollévők között, elektronikus úton jön létre szerződés.

A fogyasztónak minősülő Vásárlóval létrejött szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

III./ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

III./1. A Weboldalt kizárólag nagykorú, cselekvőképes természetes személy használhatja. Kiskorú, vagy cselekvőképességében bíróság/hatóság jogerős határozata alapján vagyoni ügyeit illetően vagy teljesen korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe Weboldal szolgáltatásait.

III./2. A Weboldal használatának nem feltétele a Vásárló általi előzetes regisztráció, de ettől függetlenül is nyilatkoznia kell arról legkésőbb a megrendelés leadásakor, hogy vele szemben nem áll fenn olyan ok, amely őt a jelen ÁSZF vagy más előírás miatt a Weboldal használatából kizárná, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit teljes terjedelmében megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Bármelyik feltétel teljesülésének hiánya esetén a Vásárló érvényes regisztrációt nem adhat le, valamint a Weboldalon bármely Termék vagy Szolgáltatás vonatkozásában érvényes megrendelést nem adhat le.

III./3. A Szolgáltató a Weboldalon keresztül a Vásárló által feltöltött kép(ek) (ez alatt értendő bármilyen figuratív, vagy non-figuratív kép, ábra, vagy egyéb .jpg, vagy a honlapon megadott más formátumban menthető képfájlban rögzített tartalom) felhasználásával dekorált, egyediesített kiegészítőt (különösen telefontokot) kínál eladásra.

III./4. A Vásárló a felhasználásra szánt kép(ek) feltöltésével kijelenti, hogy a feltöltött kép vonatkozásában rendelkezik valamennyi olyan jogosítvánnyal, felhatalmazással, engedéllyel, amely a megrendelt termék (megrendeléskor megadott darabszámú és felhasználási módú) előállíttatására és átvételére vonatkozóan szükséges (különösen, de nem kizárólagosan: a képmás felhasználásához fűződő jog, szerzői jog, védjegy használati jogosultságok, stb.).

III./5. A Szolgáltató jogosult megtagadni a megrendelés teljesítését, amennyiben a megrendelés vonatkozásában gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy a termék előállítása jogsértést valósítana meg és a Vásárló nem tudja hitelt érdemlően igazolni ennek ellenkezőjét. Vásárló ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ilyen fajta ellenőrzésre nem köteles és annak ténye, hogy a Szolgáltató a megrendelésre vonatkozó jogosultság igazolását nem tekinthető az esetlegesen jogsértő megrendeléshez való hozzájárulásnak, azért felelősségvállalásnak, vagy abba beleegyezésnek.

III./6. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, illetve hátrányos jogkövetkezményt (különösen: bírság, kártérítés, stb.), amely abból fakad, hogy a Vásárló az előző pontokban foglalt nyilatkozatával kapcsolatban tévedett, vagy őt megtévesztette és emiatt a Vásárlót, mint a termék megrendelőjét az érdeksérelem jogosultja, vagy más személy akár közvetve, akár közvetlenül, akár önállóan, akár más személlyel együtt mégis felelősségre vonná, egyúttal kijelenti, hogy minden ilyen igényt vállal megtéríteni.

IV./ TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS
TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN

IV./1. A megrendelni kívánt Termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a Termék nevére vagy a Terméket ábrázoló képre történő kattintást követően, valamint az egyedi nyomatnak a regisztrált felületen történő feltöltését követően (amennyiben ilyen nyomatot igénybe vesz) tájékozódhat. A Termék darabáron, bruttó fogyasztói (végfelhasználói) áron kerül meghatározásra. Egyedi nyomatra irányuló elhelyezés megrendelése esetén a Vásárló a feltöltést követően előképet kap arról, hogy a megrendelt Termék az egyedi nyomattal hogyan fog kinézni (előkép). A Vásárló az előkép alapján a Weboldalon megadott lehetőségek szerint módosíthat (nagyítás, kicsinyítés, elhelyezés, döntés stb.) a kívánt eredmény eléréséig. Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előkép és a ténylegesen elkészült Termék között előfordulhatnak szín- és/vagy minőség-beli eltérések (pl.: a Vásárló által használt monitor színtartománya, a feltöltött nyomat felbontása, pixelsűrűsége stb. miatt), amelyek nem jelentenek a Szolgáltató részéről hibás teljesítést.

IV./2. A Vásárló a „Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a Terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a Terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a termék(ek) kosárba helyezése nem eredményezi a termék „lefoglalását”, illetőleg nem jelenti a Vásárló részéről sem a vételi szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. Ebből következően előfordulhat, hogy a kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a Vásárló kosarából (például készlethiány miatt).

IV./3. A kosárba helyezést követően megjelenő felületen a Vásárló választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába a megrendelési folyamat folytatása érdekében.

IV./4. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, regisztráció nélküli vásárlás esetén a felhasználó a Weboldalon megadott adatai alapján adhat le érvényes megrendelést. Regisztrált Vásárló esetén, ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat. A megrendelés teljesítése kiszállítással, futárszolgálat vagy csomagközvetítő szolgálat igénybe vételével történik a Vásárló által rendelkezésre bocsátott szállítási adatok alapján. Amennyiben a Vásárló bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást, a kiszállítási címet külön kell megjelölnie, ennek hiányában a megrendelés nem véglegesíthető. A „Mentés” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat.

IV./5. A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. A jelen ÁSZF keltének napján a Szolgáltató kizárólag utánvétes fizetési lehetőséget biztosít. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Szolgáltató részére.

IV./6. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Személyes adatok”, (2.) „Fizetési mód” beállítások, amik rendre módosíthatóak az egyes modulok alján lévő (1.) „Cím szerkesztése”, (2.) „Szállítási cím változtatása”, (3.) „Fizetési mód változtatása” feliratokra kattintva. A „Rendelés jóváhagyása” pontban terméket törölhet a kosárból a kuka vagy „x” ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban.

IV./7. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Vásárlás” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül, ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Szolgáltató a Vásárló részére a rendelés leadásától számított 48 órán belül visszaigazolást küldjön a megrendelés elfogadásáról.

IV./8. A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol elérheti a rendelésszámot, a rendelés összértékét, az egyes Termékek várható szállítási idejét és arról, hogy megrendelésének visszaigazolását és adatait e-mailben küldi el a Szolgáltató a Vásárló számára.

IV./9. A Weboldalon leadott érvényes megrendelés leadásával a Vásárló és a Szolgáltató között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, így utólag nem hozzáférhető vagy visszakereshető.

V./ A TERMÉKKEL ÉS A MEGRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

V./1. A Termékkel és/vagy a Szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságait, jellemzőt; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

V./2. A Szolgáltató az adatbeviteli hibáknak (félrekattintások) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását akként biztosítja, hogy a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megküldéséig a felhasználói felületen feltüntetett elérhetőségeken való jelzés alapján lehetővé teszi.

V./3. A Weboldalon leadott megrendelések során a Termék feltüntetett, magyar forintban megadott eladási árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak), azonban a vételár nem tartalmazza a csomagküldés/kiszállítás költségeit, melynek mértékéről a megrendelés adatai alapján a Vásárló a megrendelés folyamata során kerül tájékoztatásra.

V./4. A Szolgáltató szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett Termékek vételáráról, valamint a szállítási és csomagolási költségekről még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

V./5. Amennyiben a Szolgáltató az általánosan elvárható gondossága és körültekintése mellett is hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, a Szolgáltató nem köteles a Terméket/Szolgáltatást a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést. A helyes és valós ár ismeretében Vásárló annak közlését követően elállhat vásárlási szándékától.
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
– nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett Termék / Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
– esetleg rendszerhiba miatt megjelenő irreálisan alacsony, vagy irreálisan magas ár (pl.: 1,- Ft);
– egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

V./6. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Ilyen tartalmú Termék értékesítése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelés teljesítését olyan vásárlói nyilatkozattól tegye függővé, amelyben a Vásárló születési éve, hónapja és napja önkéntes megadásával nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte.

VI./ A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

VI./1. A Vásárló a megrendeléssel kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található Termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a Szolgáltatóhoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

VI./2. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. A visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Weboldalon leadott megrendelés a Szolgáltatóhoz megérkezett, és a Vásárló ajánlati kötöttsége beállt. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat elektronikus másolati példányát is.

VI./3. A felek között a szerződés csak akkor jön létre, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. A megküldött e-mail tartalmazza a fogyasztóvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztató- és nyilatkozatmintákat is.

VII./ A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

VII./1. Kiszállítás, házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő szállítási cím esetén vehető igénybe.

VII./2. A szállítással kapcsolatos részletes tájékoztatás a https://csoszicase.hu/szallítas oldalon érhető el.

VII./3. A Szolgáltató a megrendelt Terméket az MPL Postacsomag szolgáltatás használatával kézbesíti a Vásárlónak. A kiszállításra vonatkozó információk a megrendelés folyamata során kerülnek közlésre a Vásárlóval, az MPL Postacsomag szállításról bővebb információ a https://www.posta.hu/kuldemeny_kuldese/mpl_postacsomag címen érhetők el.

VII./4. A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontjában a Szolgáltató kizárólag utánvétes teljesítést vállal, azaz a végleges megrendelés során leadott és visszaigazolt ajánlatban feltüntetett vételárat, csomagolási és szállítási költséget a termék átvételekor, készpénzben köteles a Vásárló megfizetni.

VII./5. A Terméket a Szolgáltató olyan csomagolásban küldi meg a Vásárló részére, amely a Termék sértetlen szállítására alkalmas. A Vásárló a Termék kiszállításakor haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a csomag külsőleg sértetlen állapotban található-e, valamint köteles még az átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírását megelőzően, a kiszállítást végző személy jelenlétében felbontani a csomagot, és meggyőződni arról, hogy a Termék sérülésmentes állapotban van. Amennyiben ezt a Vásárló elmulasztja, az ebből eredő károkért kizárólagos felelősséggel tartozik.

VII./6. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a termék vételárának, szállítási és csomagolási költségének teljes kiegyenlítéséig a Termék tekintetében a tulajdonjogát fenntartja.

VIII./ A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSI JOGÁNAK GYAKORLÁSA

VIII./1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon, e-mailben, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti és a megrendelés visszaigazolásával együtt a részére megküldött nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére. A Termék átvételének időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

VIII./2. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

VIII./3. Elállás esetén a már átvett Terméket a Vásárló saját költségén küldheti vissza a Szolgáltató címére, és a Szolgáltató legkésőbb a Termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött Termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A kiszállítási díj kizárólag a teljes rendeléstől való elállás esetén téríthető vissza. Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

VIII./4. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot kell alkalmazni, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta.

VIII./5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

VIII./6. A Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, jelen ÁSZF tekintetében különösen:

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (kifejezetten ebbe a kategóriába esik a vásárló egyedileg feltöltött mintanyomata alapján készült telefontok Termék, de ide kell érteni a Szolgáltató által a Weboldalon kínált valamennyi egyedi készítésű terméket is).

IX./ SZAVATOSSÁG

IX./1. A fogyasztónak minősülő Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztónak minősülő Vásárló nem érvényesítheti.

IX./2. Fogyasztónak nem minősülő Vásárlóval létrejött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

IX./3. A Vásárló a hibás Termék kijavítására vagy kicserélésére tarthat igényt, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

IX./4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

IX./5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A Termék átvételétől számított hat hónapon belül közölt hiba esetén vélelmezni kell, hogy az már a teljesítéskor is fennállt (kivéve, ha az a hiba jellegével vagy a Termék természetével összeegyeztethetetlen), ellenkező esetben ennek bizonyítása a Vásárlót terheli. A Szolgáltató a hat hónapon belül közölt hibával szemben is bizonyíthatja, hogy a hiba a teljesítéskor nem állt fenn, vagy a hiba nem a tulajdonságaival, rendeltetésszerű használatával összefüggésben keletkezett. Ebben az esetben a Vásárló a kellékszavatossági igények teljesítésére nem tarthat igényt.

IX./6. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a Terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

IX./7. A Szolgáltató a teljesített megrendelés alapján szolgáltatott Termék vonatkozásában szavatolja, hogy azon harmadik személyt sem teljesen, sem részben nem illet meg olyan jog, amely a Vásárló tulajdonszerzését akadályozná vagy korlátozná (jogszavatosság).

IX./8. Fogasztónak minősülő Vásárló részére értékesített Termék hibája esetén a Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki (termékszavatosság). A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A hiba közlésére, határidejére a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

X./ JÓTÁLLÁS

X./1. A Szolgáltató a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikknek minősülő Terméket nem értékesít, ennél fogva pedig kötelező jótállás nem terheli. A Szolgáltató külön jótállást nem vállal.

XI./ FOGYASZTÓ JOG- ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

XI./1. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

XI./2. Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

XI./3. A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

XI./4. A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

XI./5. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület. Elérhetőségei:

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Központi telefonszám: +36 52 500 710; +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

XI./6. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

XII./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XII./1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

– az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.),

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

XII./2. A Weboldalt a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató vagy az általa feljogosított más felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül, kivételt képez az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése és tárolása.

XII./3. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

XII./4. Ez az ÁSZF a keltének napjától visszavonásig, vagy a következő módosításig hatályos.

Kelt: Nyíradony, 2020. június 19.

Szilágyi Ákos Bence egyéni vállalkozó
szolgáltató

Mellékletek:

1. számú melléklet: elállási nyilatkozatminta

2. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató


1. sz. melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

e-mail: szilagyiakosb@gmail.com
címzett: Szilágyi Ákos Bence egyéni vállalkozó, 4254 Nyíradony, Hajnal u. 1.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt,………………………………

A fogyasztónak minősülő Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


2. melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Szilágyi Ákos Bence egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.